Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt 06 maart 2023AKKOORD MET ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN

Wij gaan RPGEE MEDIA LIMITED ('Bedrijf''we''us', of'onze'), een bedrijf geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk at Business Center Twente, London, London W1A 6US. Ons btw-nummer is NL 202946424.

We opereren de website http://www.knowyourmobile.com (De 'Website'), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de 'Legale termen') (gezamenlijk de 'Diensten').

Onze redactie heeft samen meer dan 30 jaar ervaring. En ze vertellen het altijd zoals het is. Het redactieteam van KYM is gevestigd in Londen, het noordwesten en het buitenland en zet zich 100% in om u objectief nieuws, recensies, inzichten en gegevens te brengen.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 02039165569, e-mail naar hallo@knowyourmobile.com, of per mail naar Business Center Twente, London, London W1A 6USVerenigd Koninkrijk.

Deze juridische voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ('you'), En RPGEE MEDIA LIMITED, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Services. U stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot de Services al deze juridische voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.

We zullen u vooraf op de hoogte stellen van eventuele geplande wijzigingen in de Services die u gebruikt. De gewijzigde juridische voorwaarden worden van kracht na plaatsing of kennisgeving per richard@knowyourmobile.com, zoals vermeld in het e-mailbericht. Door de Services te blijven gebruiken na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden.

Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (over het algemeen jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan ​​van hun ouder of voogd om de Services te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze juridische voorwaarden laten lezen en ermee akkoord gaan voordat u de Services gebruikt.

We raden u aan een exemplaar van deze juridische voorwaarden af ​​te drukken voor uw eigen administratie.


INHOUDSOPGAVE1. ONZE DIENSTEN

De informatie die bij het gebruik van de Services wordt verstrekt, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. land. Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Diensten vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Services zijn niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties onderworpen zouden zijn aan dergelijke wetten, mag u niet gebruik maken van de Diensten. U mag de Services niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ons intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Services, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen in de Services (gezamenlijk de 'Inhoud'), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin (de 'Merken').

Onze inhoud en merken worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten) en verdragen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

De Inhoud en Merken worden geleverd in of via de Diensten 'ZOALS HET IS' voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden alleen.

Uw gebruik van onze Diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze juridische voorwaarden, inclusief de 'VERBODEN ACTIVITEITEN' sectie hieronder, verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar licentie tot:
 • toegang krijgen tot de Diensten; En
 • download of print een kopie van enig deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen.
alleen voor jou persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Diensten en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht , gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u gebruik wilt maken van de Diensten, Inhoud of Merken op een andere manier dan uiteengezet in dit gedeelte of elders in onze Juridische Voorwaarden, richt uw verzoek dan aan: hallo@knowyourmobile.com. Als we u ooit toestemming verlenen om een ​​deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, te reproduceren of openbaar weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat eventuele copyright- of eigendomsvermeldingen verschijnen of zichtbaar is bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Services, Inhoud en Merken.

Elke schending van deze intellectuele eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze wettelijke voorwaarden en uw recht om onze diensten te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.

Uw inzendingen en bijdragen

Lees dit gedeelte en de 'VERBODEN ACTIVITEITEN' sectie zorgvuldig door voordat u onze Services gebruikt om inzicht te krijgen in de (a) rechten die u ons geeft en (b) verplichtingen die u heeft wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Services.

Inzending: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Services te sturen ('Inzendingen'), stemt u ermee in om alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending aan ons over te dragen. U stemt ermee in dat wij eigenaar zijn van deze Inzending en recht hebben op het onbeperkte gebruik en verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.

bijdragen: De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functies waarin u inhoud en materialen naar ons kunt creëren, indienen, posten, weergeven, verzenden, publiceren, distribueren of uitzenden. of via de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, muziek, afbeeldingen, opmerkingen, recensies, beoordelingssuggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal ('Bijdragen'). Elke inzending die openbaar wordt geplaatst, wordt ook behandeld als een bijdrage.

U begrijpt dat Bijdragen zichtbaar kunnen zijn voor andere gebruikers van de Services en mogelijk via websites van derden.

Wanneer u bijdragen plaatst, verleent u ons een licentie (inclusief gebruik van uw naam, handelsmerken en logo's): Door bijdragen te plaatsen, verleent u ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, opslaan, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, herformatteren, vertalen, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en exploiteren van uw Bijdragen (inclusief maar niet beperkt tot , uw afbeelding, naam en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, om afgeleide werken voor te bereiden van, of op te nemen in andere werken, uw bijdragen, en om de licenties in sublicentie geven toegekend in dit onderdeel. Ons gebruik en onze distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons inzendingen te sturen en/of het plaatsen van bijdragen via enig deel van de Diensten of bijdragen toegankelijk maken via de Services door uw account via de Services te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, u:
 • bevestig dat je onze hebt gelezen en ermee akkoord gaat 'VERBODEN ACTIVITEITEN' en zal geen Inzending plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de Services noch een bijdrage posten dat onwettig, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend is;
 • voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, afstand doen van alle morele rechten op een dergelijke Inzending en/of Bijdrage;
 • garanderen dat een dergelijke Inzending en/of bijdragen origineel voor u zijn of dat u over de nodige rechten beschikt en licentie om dergelijke Inzendingen in te dienen en/of bijdragen en dat u de volledige bevoegdheid heeft om ons de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw inzendingen te verlenen en/of bijdragenund
 • garandeert en verklaart dat uw Inzendingen en/of bijdragen vormen geen vertrouwelijke informatie.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw inzendingen en/of bijdragen en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vergoeden voor alle verliezen die we kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) dit artikel, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden of (c) de toepasselijke wetgeving.

We kunnen uw inhoud verwijderen of bewerken: Hoewel we niet verplicht zijn om bijdragen te controleren, hebben we het recht om bijdragen op elk moment zonder kennisgeving te verwijderen of te bewerken als we naar onze redelijke mening dergelijke bijdragen schadelijk vinden of in strijd met deze juridische voorwaarden. Als we dergelijke bijdragen verwijderen of bewerken, kunnen we ook uw account opschorten of uitschakelen en u aangeven bij de autoriteiten.

schending van het auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Services inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, raadpleeg dan onmiddellijk de 'DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID' sectie hieronder.

3. GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en stemt ermee in deze juridische voorwaarden na te leven; (4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont, of als u minderjarig bent, u ouderlijke toestemming hebt gekregen om de Services te gebruiken; (5) u krijgt geen toegang tot de Services via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de Services niet gebruiken voor illegale of onbevoegd doel; En (7) zal uw gebruik van de Services geen toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren.

4. GEBRUIKERS REGISTRATIE

Mogelijk moet u zich registreren om de Services te gebruiken. U stemt ermee in uw wachtwoord geheim te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

5. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Services niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Services beschikbaar stellen. De Services mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden inspanningen behalve die welke specifiek door ons zijn onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Services stemt u ermee in om niet:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Services ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie te leren, zoals gebruikerswachtwoorden.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Services, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Services en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Services in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade berokkenen.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Services om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de Services op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Doe mee onbevoegd framing van of koppeling naar de Diensten.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en plezier van een partij van de Services of het gebruik, kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Services wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.
 • Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruiken van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van alle inhoud.
 • Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ('gif'), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als 'spyware' of 'passieve verzamelmechanismen' of 'pcms').
 • De Services of de netwerken of services verbonden met de Services verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Services aan u.
 • Pogingen om maatregelen van de Services te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Services of een deel van de Services te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Services kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ontcijfer, decompileer, disassembleer of reverse-engineering van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Services.
 • Behalve als dit het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, mag u geen geautomatiseerd systeem gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot een spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Services, of gebruik of start een onbevoegd script of andere software.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Diensten.
 • Maak er een onbevoegd gebruik van de Services, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse pretenties.
 • Gebruik de Services als onderdeel van een inspanning om met ons te concurreren of gebruik de Services en/of de Inhoud anderszins voor het genereren van inkomsten streven of commerciële onderneming.
 • Gebruik de Services om te adverteren of aan te bieden om goederen en services te verkopen.

6. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functies, en kunnen u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of uitzending van inhoud en materialen naar ons of op de Services, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, 'Bijdragen'). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Services en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:
 • De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 • Jij bent de bedenker en eigenaar van of hebt het nodige licentie, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om te gebruiken en te toestemming geven ons, de Diensten en andere gebruikers van de Diensten om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Diensten en deze Juridische Voorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Diensten en deze juridische voorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn niet ongevraagd of onbevoegd advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
 • Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse mensen te promoten.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze juridische voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Services dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze Juridische Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Services te gebruiken.

7. BIJDRAGE LICENTIE

Door uw Bijdragen op enig deel van de Services te plaatsen of bijdragen toegankelijk maken voor de Services door uw account van de Services te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, volledig betaald, wereldwijd recht, en licentie hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren dergelijke bijdragen (inclusief maar niet beperkt tot uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden van, of op te nemen in andere werken, dergelijke bijdragen, en toekenning en sublicenties autoriseren van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u aanlevert. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat er geen morele rechten op andere wijze zijn uitgeoefend in uw Bijdragen.

We claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw bijdragen die door u zijn geleverd op enig gebied van de Services. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en om af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

We hebben het recht om naar eigen goeddunken (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) naar opnieuw categoriseren eventuele Bijdragen om ze op meer geschikte locaties op de Services te plaatsen; en (3) om bijdragen vooraf te screenen of te verwijderen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

8. SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Diensten kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk account, een 'Account van derden') door ofwel: (1) de inloggegevens van uw account van derden te verstrekken via de Services; of (2) ons toegang geven tot uw Derde partij Account, zoals is toegestaan ​​onder de toepasselijke algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk Derde partij Rekening. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om uw Derde partij Account login informatie aan ons en/of verleen ons toegang tot uw Derde partij Account, zonder dat u enige van de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Derde partij account, en zonder ons te verplichten enige vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van de Derde partij Rekening. Door ons toegang te verlenen tot elke Derde partij Accounts, begrijpt u dat (1) we toegang hebben tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw Derde partij Rekening (de 'Sociale netwerkinhoud') zodat het beschikbaar is op en via de Services via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen indienen bij en ontvangen van uw Derde partij Aanvullende accountinformatie voor zover u op de hoogte wordt gesteld wanneer u uw account koppelt aan de Derde partij Rekening. Afhankelijk van Derde partij Accounts die u kiest en onderworpen aan de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke Derde partij Accounts, persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw Derde partij Accounts kunnen beschikbaar zijn op en via uw account op de Services. Houd er rekening mee dat als een Derde partij Account of bijbehorende service wordt niet meer beschikbaar of onze toegang tot dergelijke Derde partij Account wordt beëindigd door de externe serviceprovider, waarna Social Network Content mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de Services. U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Services en uw account uit te schakelen Derde partij Accounts op elk moment. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE DERDE DIENSTVERLENERS DIE VERBONDEN ZIJN AAN UW DERDE ACCOUNTS UITSLUITEND WORDT BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE DERDE DIENSTVERLENERS. We doen geen moeite om Sociale Netwerkinhoud voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige Sociale Netwerkinhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een: Derde partij Account en uw contactenlijst opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de Services te gebruiken. U kunt de verbinding tussen de Diensten en uw Derde partij Account door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die via dergelijke is verkregen, te verwijderen Derde partij Account, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

9. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Services kunnen bevatten (of u kunt worden verzonden via de Website) links naar andere websites ('Websites van derden') evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ('Inhoud van derden'). Zo'n Derde partij Websites en Derde partij Inhoud wordt door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de Services of andere Derde partij Inhoud geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Services, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Derde partij Websites of de Derde partij Inhoud. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan ​​van het gebruik of de installatie van enige Derde partij Websites of wat dan ook Derde partij Inhoud impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Services te verlaten en toegang te krijgen tot de Derde partij Websites of om iets te gebruiken of te installeren Derde partij inhoud, doet u dit op eigen risico, en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze juridische voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen van elke website waarnaar u navigeert vanuit de Services of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanuit de Services. Alle aankopen die u doet via Derde partij Websites zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U stemt ermee in en erkent dat we de producten of diensten die worden aangeboden op Derde partij Websites en u zullen ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt berokkend met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit enige Derde partij Inhoud of enig contact met Derde partij sites.

10. Adverteerders

We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de Services, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Wij bieden gewoon de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben verder geen relatie met adverteerders.

11. DIENSTENBEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze juridische voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, de toegang beperken tot, de beschikbaarheid beperken van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Services te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Services anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Services te vergemakkelijken.

12. PRIVACYBELEID

We geven om privacy en beveiliging van gegevens. Bekijk ons ​​privacybeleid: https://www.knowyourmobile.com/privacy-policy/. Door de Services te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Services worden gehost in het Verenigd Koninkrijk. Als u toegang krijgt tot de Services vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in het Verenigd Koninkrijk, dan draagt ​​u door uw voortgezette gebruik van de Services uw gegevens over aan het Verenigd Koninkrijk, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.

13. DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID

meldingen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Services inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact op met onze Designated Copyright Agent via de onderstaande contactgegevens (een 'Kennisgeving'). Een kopie van uw Melding wordt verzonden naar de persoon die het materiaal heeft gepost of opgeslagen dat in de Melding wordt behandeld. Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u materiële verkeerde voorstellingen maakt in een Melding. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Services bevindt of waarnaar wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen om eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle Meldingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 USC § 512(c)(3) en de volgende informatie bevatten: (1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon geautoriseerd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt; (2) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Services onder de Kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Services; (3) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij; (5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (6) een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij geautoriseerd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Tegenmelding

Als u denkt dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal is verwijderd van de Services als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, kunt u een schriftelijk tegenbericht indienen bij [ons/onze Aangewezen Auteursrechtagent] met behulp van de onderstaande contactgegevens (een 'Verweer'). Om een ​​effectieve tegenmelding te zijn onder de DMCA, moet uw tegenmelding in wezen het volgende bevatten: (1) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld; (2) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin wij zijn gevestigd; (3) een verklaring dat u de dagvaarding accepteert van de partij die de Kennisgeving heeft ingediend of de vertegenwoordiger van de partij; (4) uw naam, adres en telefoonnummer; (5) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal in kwestie is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en (6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldig, schriftelijk verweer stuurt dat voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen we uw verwijderde of uitgeschakelde materiaal herstellen, tenzij we eerst een bericht ontvangen van de partij die de kennisgeving indient, waarin ons wordt meegedeeld dat die partij een gerechtelijke procedure heeft ingediend om u te weerhouden van het plegen van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal in kwestie. Houd er rekening mee dat als u een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft van het feit dat de uitgeschakelde of verwijderde inhoud per ongeluk of door verkeerde identificatie is verwijderd, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade, inclusief kosten en advocaatkosten. Het indienen van een valse tegenvordering vormt meineed.

Aangewezen Copyright Agent
RPGEE MEDIA LIMITED
Ter attentie van: Copyright Agent
Business Center Twente
NA
London , London __________
Verenigd Koninkrijk
hallo@knowyourmobile.com

14. TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze juridische voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Services gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON OM WELKE REDEN OF OM WELKE REDEN DAN OOK GEEN REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERDRAG IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF VERWIJDEREN UW ACCOUNT EN ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONZE EIGEN DISCRETIE GEPLAATST HEBT.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een nep- of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

15. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Services op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie over onze Services bij te werken. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Services.

We kunnen niet garanderen dat de Services te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Services, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Services op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services tijdens downtime of stopzetting van de Services. Niets in deze juridische voorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Services te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de dwingende bepalingen van de wet in uw woonland. RPGEE MEDIA LIMITED en u stemt er beiden mee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van LONDEN, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze juridische voorwaarden te verdedigen in het Verenigd Koninkrijk, of in het EU-land waar u woont.

17. GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten van elk geschil, controverse of claim met betrekking tot deze juridische voorwaarden (elk a 'Geschil' en gezamenlijk de 'Geschillen') gebracht door u of ons (individueel, a 'Partij' en gezamenlijk de 'Partijen'), komen de Partijen overeen om eerst te proberen een Geschil (behalve de hieronder uitdrukkelijk vermelde Geschillen) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat de arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij deze juridische voorwaarden, zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage met zetel in Straatsburg. , en die van kracht zijn op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule aanvaarding inhoudt. De plaats van arbitrage is London, Verenigd Koninkrijk. De proceduretaal is Engels. Toepasselijke regels van materieel recht zijn het recht van het Verenigd Koninkrijk.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan ​​door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit om een ​​Geschil te laten beslechten op basis van een class action of om toepassingen class action-procedures; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een ​​Geschil aan te brengen in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) enig geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy, of onbevoegd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een ​​geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

18. CORRECTIES

Er kan informatie over de Services zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

19. VRIJWARING

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES DIE AAN DE DIENSTEN ZIJN GEKOPPELD EN WIJ ZIJN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ELK ONBEVOEGD TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE DIENSTEN, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE DIENSTEN DOOR EEN DERDE, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN EEN INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE DIENSTEN. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE DIENSTEN, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE WORDT VERMELD, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, DIENT U UW BESTE VONNIS EN WEES VOORZICHTIG INDIEN VAN TOEPASSING.

20. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT IETS MET HET HIERIN BEVATTE TEGENGESTEL, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U AAN ONS IS BETAALD TIJDENS DE zes (6) MAAND PERIODE VOORAFGAAND AAN EEN OORZAAK VAN ACTIE DIE VOORTVLOEIT. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

21. VRIJWARING

U stemt ermee in om ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de Diensten; (3) schending van deze juridische voorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze juridische voorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de Services waarmee u via de Services verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten het exclusieve te aanvaarden verdediging en controle over alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we hiervan op de hoogte zijn.

22. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Services verzendt om de prestaties van de Services te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Services. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons dat voortvloeit uit dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

23. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Services, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Services verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESTANDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHRIJVINGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of voor betalingen of het toekennen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

24. GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

25. DIVERSE

Deze juridische voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Services of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze juridische voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze juridische voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet. We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze juridische voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze juridische voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze juridische voorwaarden of het gebruik van de diensten. U stemt ermee in dat deze juridische voorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alles afweer u mogelijk hebt gebaseerd op de elektronische vorm van deze juridische voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze juridische voorwaarden uit te voeren.

26. CONTACT

Om een ​​klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:

RPGEE MEDIA LIMITED
Business Center Twente
London, London W1A 6US
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: 02039165569
Fax: 02039165569
hallo@knowyourmobile.com
Deze gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt met behulp van Termly's Algemene voorwaarden Generator.